Kårval 2021: Posterna

Alla styrelseledamöter ska aktivt delta på styrelse- och sektionsmöten. Dessutom ska de delta på introduktionen i marknadsföringssyfte. Det är viktigt att representera Örebro Studentkår och ge en positiv bild av den egna sektionen såväl som de andra sektionerna inom Örebro Studentkår.

Mellan 2-15 mars är nomineringsperioden öppen för Sobras styrelse under verksamhetsåret 20/21! Skicka ett mail till val.sobra@gmail.com för att antingen få mer information, nominera en vän eller att själv söka till en post. 

Som ordförande i Sobra har man det övergripande ansvaret över sektionens arbete och är sektionens ansikte utåt. Man jobbar tätt ihop med vice ordförande, och är ansvarig för att planera verksamhetsåret tillsammans med styrelsen och se till att denna planering följs. Det är även ordförandes ansvar att  kalla och hålla i styrelsemöten varannan vecka. Som ordförande har man dessutom ett externt ansvar, vilket betyder att man har kontakt med institutionen (JPS) samt ordföranden för övriga sektioner i så kallade ordföranderåd som sammankallas av Örebro Studentkårs ordförande. En del av kontakten med institutionen sker genom institutionsledningsråd där ordförande för Sobra sitter tillsammans med prefekt, proprefekt, enhetschefer och ämnesansvariga. Som ordförande är du institutionen och universitetets primära kontakt samt kommunikationspart i alla frågor som inte åligger en annan styrelsepost. Viktiga egenskaper för ordförandeposten är bland annat förmåga att fatta beslut som inte alltid faller alla i smaken, att vara trygg i sin ledarroll samt att vara lyhörd och lyssna.

Som ekonomiansvarig har man hand om sektionens ekonomi. Man sätter budget, ser till att den efterhålls, sköter bokföring  och betalar fakturor. Utöver dessa ansvarsområden deltar du även på kassörsråd tillsammans med andra ekonomiansvariga i de andra sektionerna.

Som marknadsföringsansvarig har man  ansvaret för att marknadsföra sektionen genom Sobras facebook, instagram och hemsida. Dessutom deltar man på kommunikatörsrådsmöten med marknadsföringsansvariga i de andra sektionerna. Man ansvarar också för att tillsätta ett marknadsföringsutskott och leda detta.

Som utbildningsbevakare är du ansvarig för att driva Sobras utbildningsbevakning tillsammans med utskottet som man tillsätter och har ansvar för. Man är kontaktperson till studenter som har frågor om sin utbildning eller har olika typer av problem gällande den. Man deltar även på utbildningsbevakarråd med utbildningsbevakarna från de andra sektionerna, som samordas en gång i månaden av student- och doktorandombudet på Örebro Studentkår.

Som ordförande för näringslivsutskottet ansvarar du för att arrangera studiefrämjande aktiviteter för studenter inom sobra, skapa sponsoravtal som gynnar Sobras studenter, skapa relationer till företag som är intresserade av att samarbeta med Sobra, och skapa mötesplatser för studenter inom Sobra och framtida arbetsgivare. Syftet med posten är att Sobras medlemmar ska få chansen att komma närmre arbetslivet redan under studierna. Du ansvarar även för att tillsätta ett näringslivsutskott och leda utskottet i sitt arbete. 

Vice ordförande jobbar tätt ihop med ordförande och hoppar in för ordförande om denne skulle få förhinder, och man hjälps åt med arbetet inför styrelse- och sektionsmöten. Som vice ordförande har man ett internt ansvar, vilket betyder att man samordnar och stöttar övriga styrelsemedlemmar och utskotten i deras arbete, och ser till att de har förutsättningarna de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Man är också studerandeskyddsombud för Sobra, vilket betyder att man går på skyddsrådsmöten med studerandeskyddsombuden i de andra sektionerna inom Örebro Studentkår ett par gånger per termin.

Som sekreterare sköter man den administrativa arbetet. Man skriver dagordningar och protokoll på styrelse- och sektionsmöten, och efter detta ansvarar man för att sammanställa protokollet och se till att det blir underskrivet. Du ansvarar även för att sammanställa Sobras månadsbrev. Man är också ansvarig för inköp av fika till styrelse- och sektionsmöten.

Som kårstyrelsedelegat är man länken mellan Sobra och Örebro Studentkår. Man sitter med i både kårstyrelsen och Sobras styrelse, och informerar den ena styrelsen om den andra styrelsens arbete. Detta för att ge Sobras medlemmar ökad insyn i Örebro Studentkårs arbete och för att inhämta Sobras åsikter till kårstyrelsen.

Som ordförande för sexmästeriet är man ansvarig för att arrangera studiesociala aktiviteter för Sobras medlemmar, tillsammans med utskottet som man tillsätter och är ansvarig för. Dessutom går man på unisexmöten med de andra sektionerna för att planera sektionsöverskridande evenemang några gånger per termin. .

Fullmäktige är organisationens högsta beslutande organ. I Sobra har vi sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. Enkelt översatt är fullmäktige Örebro studentkårs egen riksdag. Fullmäktiges roll är i dag att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkår som organisation och verksamhet och ansvara över de heltidsarvoderade som väljs av fullmäktige.

Denna styrelsepost är till för en som redan har blivit inröstad som FUM-ledamot. 

Som FUM-samordnare sitter du med både i FUM och i Sobras styrelse, där du agerar länken mellan styrelsen och FUM.

sobra_vitguld.png

CONTACT INFORMATION

SOCIAL MEDIA

E-mail: ordforande.sobra@gmail.com

Opening hours: Monday-Thursday 12.15-13.00

Långhuset, Fakultetsgatan 1, 702 81 Örebro

  • Vit Instagram Ikon
  • Facebook - Vit Circle