UTBILDNINGSBEVAKNING I SOBRA

Sobrasektionen har en utbildningsbevakare per ämnesområde: socionom, kriminologi, jurist, rättsvetenskap samt psykologi. Utbildningsbevakarnas uppgift är att i samråd med lärare och kursansvariga förbättra kurserna och programmen. Tillsammans ser de över kursernas innehåll och kvalité samt arbetar för att motverka att orättvisor och diskriminering uppstår. Utbildningsbevakarna arbetar även för att säkerställa att studenterna får den utbildning de har rätt till och blivit lovade. Givetvis eftersträvas en bra dialog med aktuella lärare för fortlöpande kommunikation om studenternas utbildning.

För att utbildningsbevakningen ska fungera effektivt krävs kursrepresentanter. Kursrepresentanter är studenter som samlar in information från sin kurs och fångar upp såväl problem som positivitet. De synpunkter som kursrepresentanter får in ska framföras till Sobrasektionens utbildningsbevakare. Utbildningsbevakaren hanterar i sin tur de ärenden som kommer in i samråd med sektionens övriga utbildningsbevakare. En del problem hanteras lämpligen genom dialog med Örebro Studentkårs Utbildningsbevakarråd medan andra, större ärenden, hanteras av kårens studentombud.

ORDFÖRANDE UTBILDNINGSBEVAKNING: 
Aurora Hjertell

Studerar: 

Beskrivning av styrelsepost: Som samordnande utbildningsbevakare är det min uppgift att koordinera och leda sektionens utibldningsbevakning. Utbildningsbevakning är något som arbetas med inom alla sektioner på universitetet och är ett arbete som sker i samband med Örebro Studentkår. Tillsammans med utbildningsbevakarna arbetar vi med att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet.

Mail: utbildningsbevakning.sobra@gmail.com

superman_Fotor.jpg

UTBILDNINGSBEVAKARE - SOCIALT ARBETE: 

Viktor Johansson

Studerar: Socionomprogrammet

Beskrivning av utbildningsbevakarpost: Mina uppgifter är i huvudsak att se till att man som student får möjlighet att göra sin röst hörd, samt får en utbildning av god kvalitet. Om ni har frågor eller funderingar om socionomutbildningen kan ni vända er till mig! Jag kan hjälpa till med att ta reda på svar på frågor kring tentamen, kursplaner och kursmål och kan vid behov fungera som kommunikationslänk mellan er studenter och lärare på programmet. Min ambition är att anordna möten med kursrepresentanter från samtliga terminer där vi tillsammans kan lyfta frågor och komma med lösningar på eventuella problem på programmet. Jag deltar även i möten med kurs- och programansvariga i egenskap av att föra fram synpunkter och åsikter från oss studenter.

Mail: socionom.sobra@gmail.com

SobraHemsidaProfilTjej.png

UTBILDNINGSBEVAKARE - JURIST: 

Anna Sara Jarius

Studerar: Juristprogrammet
Beskrivning av utbildningsbevakarpost: Som utbildningsbevakare för juristprogrammet har jag i uppdrag att bevaka studenternas intressen på bästa möjliga sätt så att de kan erhålla en utbildning av hög kvalité. Arbetet består dels av att vara tillgänglig för att svara på studenternas frågor, och dels av att fungera som en länk mellan studenterna och institutionen. Utbildningsbevakningen utförs på uppdrag av studentkåren, och bevakningen sker därför med skyldighet att kontinuerligt underrätta studentombudet på kårkansliet om inkomna ärenden. Dessutom innebär min post att delta i Juridicums utbildningskollegium där olika utvecklingsmöjligheter av utbildningen utreds. 

Mailjurist.sobra@gmail.com

superman_Fotor.jpg

UTBILDNINGSBEVAKARE - RÄTTSVETENSKAP: 

Andreas Nestor

Studerar: Rättsvetenskapsprogrammet
Beskrivning av utbildningsbevakarpost: Som utbildningsbevakare för det rättsvetenskapliga programmet är min huvudsakliga uppgift att finnas som ett stöd för studenter, se till att kursplanen efterföljs och att studenter är nöjda med upplägg av kurser. Ifall eventuella problem uppstår är det min uppgift att vidarebefordra dessa ärenden samt försöka finna en lösning på dem tillsammans med utbildningskollegiet.
Fun Fact: 
Mail: rattsvet.sobra@gmail.com

SobraHemsidaProfilTjej.png

UTBILDNINGSBEVAKARE - PSYKOLOGI:

Claudia Avila Dickson

Studerar: Psykologprogrammet
Beskrivning av utbildningsbevakarpost: Som utbildningsbevakare för psykologi är jag ansvarig för alla terminer i psykologprogrammet samt alla fristående kurser i psykologi. Till mig kan man komma med alla sorts frågor, tankar och åsikter kring utbildningen, kursplaner och genomförandet av dessa, tentor etc. Två gånger i terminen träffas alla klassrepresentanter från psykologprogrammet, programansvarig och jag för att diskutera hur kurserna har fungerat för alla terminer. Jag sitter även i utbildningskollegiet där jag representerar studenterna och försöker få vår röst hörd.
Mailpsykologi.sobra@gmail.com

SobraHemsidaProfilTjej.png

UTBILDNINGSBEVAKARE - KRIMINOLOGI:

Irma Mušic

Studerar: Kriminologiprogrammet

Beskrivning av utbildningsbevakarpost: Till mig kan ni vända er om ni har frågor kring er utbildning, kurser, tentor eller annat som uppstår gällande era studier som ni vill få hjälp med. Som utbildningsbevakare ska jag säkerställa att kursplaner och kursmål efterföljs som det är menat samt att föra er studenters röst i möten med lärare och professorer i utbildningskollegien.

Mail: kriminologi.sobra@gmail.com